Wstecz

Regulamin

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A."

II EDYCJA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A." („Loteria").

 

§ 2

Organizatorem Loterii jest Bayard Agencja Reklamowa Sp. z o.o. ul. Śmiała 31 A, 01-523 Warszawa („Organizator").

 

§ 3

Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach sieci („Sklepy"):
a. Delikatesy Centrum,
b. abc,
c. Eurosklepy,
d. Gama,
e. Groszek,
f. Lewiatan


Informacje na temat Sklepów objętych Loterią (nazwa sieci oraz adres) dostępne są na stronie www.megaloteria.tv w formie mapy Polski i można je uzyskać poprzez wpisanie miejscowości na stronie - wówczas pojawia się lista Sklepów objętych Loterią, które znajdują się w pobliżu wybranej miejscowości.

 

§ 4

Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

 

§ 5

Dane osobowe uczestników Loterii są pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia Loterii.

 

§ 6

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1.155.560,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych, zero groszy) brutto.

 


§ 7

Loteria rozpoczyna się dnia 1 grudnia 2013 roku i ostatecznie kończy w dniu 17 maja 2014 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

 

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG


§ 8

1. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie towary znajdujące się na terenie Sklepów oznaczone logo Loterii, które umieszczone jest na półce lub na dodatkowych ekspozycjach przy promowanym produkcie. Dodatkowo towary objęte Loterią wskazane są w folderze wydawanym na terenie Sklepów oraz dostępne są na stronie internetowej www.megaloteria.tv. W każdym miesiącu kalendarzowym Loterii następuje zmiana towarów objetych Loterią. Zakup promocyjny dokonany w danym miesiącu musi dotyczyć produktów objętych Loterią w miesiącu, w którym są promowane.


2. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest w godzinach otwarcia Sklepów w terminie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.


3. Uczestnikiem Loterii może być pełnoletania osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywająca produkty objęte Loterią w sieci Sklepów jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanego dalej Uczestnikiem i która spełnia w terminie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku poniższe warunki:

 

a. dokona jednorazowego zakupu przynajmniej trzech produktów objętych Loterią i jednoczesnie dowód tego zakupu opiewa na kwotę minimum 10 zł brutto. Zakup w Loterii za kwotę min. 10 zł brutto musi być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym) i jest ważny, jeśli lista zakupionych produktów na dowodzie zakupu zawiera:

 

 • przynajmniej trzy produkty objęte Loterią oraz inne produkty, które nie są objęte Loterią,lub
 • trzy lub więcej produktów objętych Loterią, 

 

b. odbierze kupon promocyjny („Kupon") w trybie określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu,


c. prawidłowo wypełni Kupon, dołączy do niego oryginał paragonu fiskalnego i wrzuci go do urny. W Loterii nie można wziąć udziału na podstawie faktury VAT.

 

4. Wydawanie Kuponów prowadzone jest w terminie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku na terenie Sklepów. Dodatkowo Kupony dostępne są na stronie www.megaloteria.tv - Uczestnik po pobraniu Kuponu ze strony jest zobowiązany go wydrukować. Kupony w Sklepach wydawane są w kasie Sklepu lub dostępne są na terenie Sklepu. Za dokonanie jednorazowego zakupu przynajmniej trzech produktów objętych Loterią oraz za kwotę nie mniejszą niż 10 zł brutto, Uczestnikowi przysługuje prawo do wrzucenia do urny jednego Kuponu. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje jednorazowego zakupu promocyjnego wielokrotności wymaganej liczby produktów objętych Loterią oraz/lub za wielokrotność kwoty 10 zł brutto, wówczas Uczestnik może wrzucić do urny wyłącznie jeden Kupon.


5. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać właściciele Sklepów (o których mowa par 3 powyżej) oraz pracownicy: Sklepów (o których mowa par 3 powyżej), Organizatora, Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach 62-052, ul. Wiśniowa 11, Eurocash S.A., 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11, Tradis Sp. z o.o. al. Witosa 16, 20-315 Lublin, Lewiatan Holding S.A. ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa, EURO SKLEP S. A. 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94 a oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.


6. Urny promocyjne wystawione są na terenie danego Sklepu w terminie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.


7. Kupony zawierają miejsce do wypełnienia danych osobowych Uczestnika. Kupony wydawane w Sklepach wykonane są w formie papierowej karty.


8. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera czytelnie wpisane dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres wraz z kodem i miejscowością, numer telefonu kontaktowego, podpis pod oświadczeniami wskazanymi na Kuponie oraz wpisanie miejscowości, w której znajduje się Sklep, w którym Uczestnik dokonał zakupu promocyjnego. Uczestnik może także opcjonalnie podać adres mailowy.


NAGRODY


§ 9

1. W Loterii przewidziano 40 równorzędnych nagród, każda o łącznej wartości 28.889,00 zł brutto w postaci samochodu marki Skoda Citigo o wartości 26.000,00 zł oraz kwoty pieniężnej w wysokości 2.889,00 zł.

2. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 1.155.560,00 zł brutto.

3. Dodatkowe kwoty pieniężne w wysokości 2.889,00 zł są przeznaczane na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii.

4. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Zwycięzcę. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta.


LOSOWANIE


§ 10

1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora w następujących terminach:

a. 31 stycznia 2014 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Kupony, które zostały wrzucone do urn w terminie od dnia 1 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

b. 28 lutego 2014 roku - w losowaniu biorą udział wszystkie Kupony, które zostały wrzucone do urn w terminie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Podczas każdego losowania jest losowanych 20 nagród w Loterii.

2. Losowanie nagród odbywa się w następujący sposób:

a. W przypadku wylosowania nieprawidłowo wypełnionego Kuponu jest on uznany za nieważny, a losowanie jest powtarzane. Losowanie trwa do czasu wylosowania poprawnego Kuponu.

b. Podczas losowania, na każdą z losowanych nagród są losowane trzy zgłoszenia: jedno zwycięskie zgłoszenie oraz jedno zgłoszenie rezerwowe pierwsze oraz jedno zgłoszenie rezerwowe drugie. Zgłoszenia są umieszczane na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności są losowane zwycięskie zgłoszenia, a następnie zgłoszenia rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie zgłoszenia rezerwowe drugie.

c. Za nieprawidłowe są uznane Kupony: wypełnione niezgodnie z treścią par. 8 pkt 8 Regulaminu, niewypełnione danymi osobowymi, niezawierające dołączonego oryginału paragonu fiskalnego, zawierające dane więcej niż jednej osoby, niezawierające podpisu Uczestnika. Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród Uczestnikowi Loterii.

d. Dołączony do wylosowanego Kuponu paragon fiskalny uznany jest za nieważny i nie uprawnia do nagrody w przypadku, gdy:

 • jest nieczytelny lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
 • nie dotyczy zakupu promocyjnego dokonanego w Sklepie znajdującym się w miejscowości wpisanej na Kuponie; lub
 • zakup nie jest dokonany w terminie określonym w par 8 pkt 2 Regulaminu; lub 
 • kwota na dowodzie zakupu nie opiewa na minimum 10 zł brutto; lub
 • na dowodzie zakupu nie ma przynajmniej trzech produktów objętych Loterią

e. Kupon raz wylosowany nie bierze udziału w dalszym losowaniu nagród.

 

3. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii.


WERYFIKACJA


§ 11

1. W ciągu 3 dni roboczych od daty danego losowania, na numer telefonu znajdujący się na zwycięskim zgłoszeniu, wysyłany jest sms z informacją o wygranej. Następnie, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od daty danego losowania pod wylosowane numery dzwonią konsultanci w celu weryfikacji i potwierdzenia danych Zwycięzcy zawartych na Kuponie tj. imienia, nazwiska i numeru telefonu oraz w celu potwierdzenia, że Zwycięzca nie należy do grona osób wyłączonych, które wskazane są w par. 8 pkt 5 Regulaminu.


2. Organizator podejmuje maksymalnie pięć prób połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, którego zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Każda próba połączenia ze Zwycięzcą wykonywana jest w innym dniu w godzinach od 8.00 do 20.00. Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Próby połączeń są wykonywane do momentu, w którym nastąpi skuteczne połączenie z weryfikowanym Zwycięzcą, jednak próby będą podejmowane nie dłużej niż do czasu wykonania pięciu nieudanych prób połączeń telefonicznych.


3. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności zawarte w pkt 2 niniejszego paragrafu lub dane nie są zgodne z informacjami zawartymi na Kuponie lub Zwycięzca potwierdzi, że należy do grona osób wyłączonych, które wskazane są w par. 8 pkt 5 Regulaminu, wówczas Zwycięzca ten traci prawo do nagrody, która przechodzi na osobę, która przesłała wylosowane zgłoszenie rezerwowe pierwsze.


4. Zwycięzcy z listy rezerwowej, na których przeszło prawo do nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od:
a. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia z pięciu prób połączeń telefonicznych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,
lub


b. dnia, w którym podczas rozmowy telefonicznej, weryfikowany Zwycięzca nie potwierdzi swoich danych zawartych na Kuponie, otrzymują sms, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz są wykonywane próby połączeń telefonicznych zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu. W celu uzyskania prawa do nagrody podczas połączenia telefonicznego muszą zostać spełnione warunki wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu.


5. W przypadku Zwycięzców, którzy na wylosowanych Kuponach podali stacjonarne numery telefonów, powiadomienie sms-owe nie odbywa się, zastąpione jest wykonaniem połączenia telefonicznego. W takim przypadku są podejmowane trzy próby połączenia telefonicznego. Każda próba połączenia ze Zwycięzcą wykonana jest w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i pkt 4 niniejszego paragrafu.


6. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych przebiega zgodnie z procedurą określoną w pkt 1 i pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych zgłoszeń. Procedura weryfikacyjna kończy się najpóźniej w dniu 21 marca 2014 roku.


7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:


a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub


b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub


c. okaże się, że jest osobą, której dotyczą zastrzeżenia par. 8 pkt 5 Regulaminu; lub


d. odmówi podpisania potwierdzenia odbioru nagrody.


ODBIÓR NAGRÓD


§ 12

1. Nagrody są do odbioru najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2014 roku przy ul. Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki.

2. Wyniki Loterii w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Zwycięzcy są ogłoszone na stronie www.megaloteria.tv najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2014 roku.

3. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012r. poz. 361).

4. Warunkiem odbioru nagrody jest pisemne potwierdzenie jej odbioru. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.


NADZÓR NAD LOTERIĄ


§ 13

1. Organizator zapewnia Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Loterii: regulamin dostępny jest na stronie.www.megaloteria.tv oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator powołuje jedną osobę, której powierza funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba posiada świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja („Komisja"), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

3. Członkowie Komisji, osoby odpowiedzialne za udostępnienie urn, wydające Kupony, wydające nagrody, oraz inne czynności techniczne (np. listonosz, kierowca wiozący Kupony, osoby obsługujące korespondencję, itp.) nie posiadają świadectw zawodowych.

 

REKLAMACJE


§ 14

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania (w przypadku przesyłki nadanej pocztą lub kurierem) lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia do siedziby Organizatora.


2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym lub przesyłką kurierską lub zgłoszone osobiście) na adres Organizatora.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 17 maja 2014 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

4. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.

3. Liczba Kuponów jest ograniczona (34 050 000 sztuk) z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania się puli Kuponów w Loterii, Organizator ma prawo wydrukować dodatkową liczbę Kuponów.

4. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 Ustawy o Grach Hazardowych.

 

 

 

 

 


REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 
„MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A.”

I EDYCJA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą „MEGA LOTERIA GRUPY EUROCASH S.A.” („Loteria”).

§ 2

Organizatorem Loterii jest Bayard Agencja Reklamowa Sp. z o.o. ul. Śmiała 31 A, 01-523 Warszawa („Organizator”).

§ 3

Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych sklepach sieci („Sklepy”):

a. Delikatesy Centrum,
b. Abc,
c. Eurosklepy,
d. Gama,
e. Groszek,
f. Lewiatan

Aktualna lista Sklepów objętych Loterią dostępna jest na stronie internetowej www.megaloteria.tv w terminie trwania Loterii.

§ 4

Loteria jest urządzana na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

§ 5

Dane osobowe uczestników Loterii są pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia Loterii.

§ 6

Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 1.733.340,00 zł (jeden milion siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści złotych, zero groszy) brutto.

§ 7

Loteria rozpoczyna się dnia 2 września 2013 roku i ostatecznie kończy w dniu 17 marca 2014 roku, który jest ostatecznym dniem zakończenia procedury reklamacyjnej.

UCZESTNICY LOTERII I JEJ PRZEBIEG

§ 8

1. Sprzedażą promocyjną objęte są wyłącznie towary znajdujące się na terenie Sklepów oznaczone logo Loterii, które umieszczone jest na półce lub na dodatkowych ekspozycjach przy promowanym produkcie. Dodatkowo towary objęte Loterią wskazane są w folderze wydawanym na terenie Sklepów oraz dostępne są na stronie internetowej www.megaloteria.tv. W każdym miesiącu kalendarzowym Loterii następuje zmiana towarów objetych Loterią. Zakup promocyjny dokonany w danym miesiącu musi dotyczyć produktów objetych Loterią w miesiącu, w którym są promowane.

2. Sprzedaż towarów uprawniających do udziału w Loterii prowadzona jest w godzinach otwarcia Sklepów w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku.

3. Uczestnikiem Loterii może być pełnoletania osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywająca produkty objęte Loterią w sieci Sklepów jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zwanego dalej Uczestnikiem i która spełnia w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku poniższe warunki:

a. dokona jednorazowego zakupu przynajmniej trzech produktów objętych Loterią i jednoczesnie dowód tego zakupu opiewa na kwotę minimum 10 zł brutto. Zakup w Loterii za kwotę min. 10 zł brutto musi być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu (paragonie fiskalnym) i jest ważny, jeśli lista zakupionych produktów na dowodzie zakupu zawiera:

 • przynajmniej trzy produkty objete Loterią oraz inne produkty, które nie są objęte Loterią, lub
 • trzy lub więcej produktów objętych Loterią,

b. odbierze kupon promocyjny („Kupon“) w trybie określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu,

c. prawidłowo wypełni Kupon, dołączy do niego oryginał paragonu fiskalnego i wrzuci go do urny. W Loterii nie można wziąć udziału na podstawie faktury VAT.

4. Wydawanie Kuponów prowadzone jest w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku na terenie Sklepów. Kupony wydawane są bezpośrednio po zakończonej transakcji zakupu towarów objętych Loterią w kasie Sklepu. Jeden Kupon jest wydawany za jednorazowy zakup przynajmniej trzech produktów objętych Loterią oraz kwotę nie mniejszą niż 10 zł brutto. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje jednorazowego zakupu promocyjnego wielokrotności wymaganej liczby produktów objętych Loterią oraz za wielokrotność kwoty 10 zł brutto, wówczas przysługuje mu prawo do otrzymania wyłącznie jednego Kuponu. Po odejściu od kasy Sklepu Uczestnik nie ma prawa żądania wydania Kuponu. Uczestnik może otrzymać Kupon wyłącznie w Sklepie, w którym dokonał zakupu promocyjnego.

5. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy: Sklepów, Organizatora, Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach 62-052, ul. Wiśniowa 11, Eurocash S.A., 62-052 Komorniki, ul. Wiśniowa 11, Tradis Sp. z o.o. al. Witosa 16, 20-315 Lublin, Lewiatan Holding S.A. ul. Kilińskiego 10, 87-800 Włocławek, PARTNERSKI SERWIS DETALICZNY SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa, EURO SKLEP S. A. 43-309 Bielsko-Biała, ul. Bystrzańska 94 a oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

6. Urny promocyjne wystawione są na terenie danego Sklepu w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku.

7. Kupony wykonane są w formie papierowej karty z miejscem do wypełnienia danych osobowych Uczestnika.

8. Prawidłowo wypełniony Kupon zawiera czytelnie wpisane dane Uczestnika: imię i nazwisko, adres wraz z kodem i miejscowością, numer telefonu kontaktowego, podpis pod oświadczeniami wskazanymi na Kuponie oraz wpisanie miejscowości, w której znajduje się Sklep, w którym Uczestnik dokonał zakupu promocyjnego. Uczestnik może także opcjonalnie podać adres mailowy.

NAGRODY

§ 9

1. W Loterii przewidziano 60 równorzędnych nagród, każda o łącznej wartości 28.889,00 zł brutto w postaci samochodu marki Skoda Citigo o wartości 26.000,00 zł oraz kwoty pieniężnej w wysokości 2.889,00 zł.

2. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 1.733.340,00 zł brutto.

3. Dodatkowe kwoty pieniężne w wysokości 2.889,00 zł są przeznaczane na zapłatę podatku dochodowego od wygranej w Loterii.

4. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia wyboru szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Zwycięzcę. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancję producenta.

LOSOWANIE
§ 10

1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora w następujących terminach:

a. 31 października 2013 roku – w losowaniu biorą udział wszystkie Kupony, które zostały wrzucone do urn w terminie od dnia 2 września 2013 roku do dnia 30 września 2013 roku,

b. 29 listopada 2013 roku – w losowaniu biorą udział wszystkie Kupony, które zostały wrzucone do urn w terminie od dnia 1 października 2013 roku do dnia 31 października 2013 roku,

c. 30 grudnia 2013 roku – w losowaniu biorą udział wszystkie Kupony, które zostały wrzucone do urn w terminie od dnia 1 listopada 2013 roku do dnia 30 listopada 2013 roku.
Podczas każdego losowania jest losowanych 20 nagród w Loterii.

2. Losowanie nagród odbywa się w następujący sposób:

a. W przypadku wylosowania nieprawidłowo wypełnionego Kuponu jest on uznany za nieważny, a losowanie jest powtarzane. Losowanie trwa do czasu wylosowania poprawnego Kuponu.

b. Podczas losowania, na każdą z losowanych nagród są losowane trzy zgłoszenia: jedno zwycięskie zgłoszenie oraz jedno zgłoszenie rezerwowe pierwsze oraz jedno zgłoszenie rezerwowe drugie. Zgłoszenia są umieszczane na liście wyników losowania. W pierwszej kolejności są losowane zwycięskie zgłoszenia, a następnie zgłoszenia rezerwowe pierwsze, a jako ostatnie zgłoszenia rezerwowe drugie.

c. Za nieprawidłowe są uznane Kupony: wypełnione niezgodnie z treścią par. 8 pkt 8 Regulaminu, niewypełnione danymi osobowymi, niezawierające dołączonego dowodu zakupu, zawierające dane więcej niż jednej osoby, niezawierające podpisu Uczestnika, nieczytelne, kserowane, przepisane i/lub powielone jakąkolwiek inną techniką. Takie Kupony nie stanowią podstawy przyznania którejkolwiek z nagród Uczestnikowi Loterii.

d. Dołączony do wylosowanego Kuponu paragon fiskalny uznany jest za nieważny i nie uprawnia do nagrody w przypadku, gdy:

 • jest nieczytelny lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
 • nie dotyczy zakupu promocyjnego dokonanego w Sklepie znajdującym się w miejscowości wpisanej na Kuponie; lub
 • zakup nie jest dokonany w terminie określonym w par 8 pkt 2 Regulaminu; lub
 • Kwota na dowodzie zakupu nie opiewa na minimum 10 zł brutto; lub
 • Na dowodzie zakupu nie ma przynajmniej trzech produktów objętych Loterią


e. Kupon raz wylosowany nie bierze udziału w dalszym losowaniu nagród.

3. Jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Loterii.

WERYFIKACJA

§ 11

1. W ciągu 3 dni roboczych od daty danego losowania, na numer telefonu znajdujący się na zwycięskim zgłoszeniu, wysyłany jest sms z informacją o wygranej. Następnie, w ciągu kolejnych 5 dni roboczych od daty danego losowania pod wylosowane numery będą dzwonić konsultanci w celu weryfikacji i potwierdzenia danych Zwycięzcy zawartych na Kuponie tj. imienia, nazwiska i numeru telefonu.

2. Organizator podejmuje maksymalnie pięć prób połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą, którego zgłoszenie zostało wylosowane do nagrody w Loterii. Każda próba połączenia ze Zwycięzcą wykonywana jest w innym dniu w godzinach od 8.00 do 20.00. Przez nieudaną próbę połączenia ze Zwycięzcą rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). Próby połączeń są wykonywane do momentu, w którym nastąpi skuteczne połączenie z weryfikowanym Zwycięzcą, jednak próby będą podejmowane nie dłużej niż do czasu wykonania pięciu nieudanych prób połączeń telefonicznych.

3. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności zawarte w pkt 2 niniejszego paragrafu lub dane nie są zgodne z informacjami zawartymi na Kuponie, wówczas Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na osobę, która przesłała wylosowane zgłoszenie rezerwowe pierwsze.

4. Zwycięzcy z listy rezerwowej, na których przeszło prawo do nagrody, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych liczonych od:

a. dnia, w którym nie powiodła się ostatnia z pięciu prób połączeń telefonicznych, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,
lub

b. dnia, w którym podczas rozmowy telefonicznej, weryfikowany Zwycięzca nie potwierdzi swoich danych zawartych na Kuponie, otrzymują sms, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz są wykonywane próby połączeń telefonicznych zgodnie z trybem pkt 2 niniejszego paragrafu. W celu uzyskania prawa do nagrody podczas połączenia telefonicznego muszą zostać spełnione warunki wskazane w pkt 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku Zwycięzców, którzy na wylosowanych Kuponach podali stacjonarne numery telefonów, powiadomienie sms-owe nie odbywa się, zastąpione jest wykonaniem połączenia telefonicznego. W takim przypadku są podejmowane trzy próby połączenia telefonicznego. Każda próba połączenia ze Zwycięzcą wykonana jest w godzinach od 8.00 do 20.00 w terminie, o którym mowa odpowiednio w pkt 1 i pkt 4 niniejszego paragrafu.

6. Weryfikacja zgłoszeń rezerwowych przebiega zgodnie z procedurą określoną w pkt 1 i pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu do czasu przyznania prawa do nagrody lub zakończenia listy wylosowanych zgłoszeń. Procedura weryfikacyjna kończy się najpóźniej w dniu 27 stycznia 2014 roku.

7. Zwycięzca traci prawo do otrzymania nagrody, jeżeli:

a. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub

b. z przyczyny leżącej po swojej stronie nie będzie mógł odebrać nagrody; lub

c. okaże się, że jest osobą, której dotyczą zastrzeżenia par. 8 pkt 5 Regulaminu; lub

d. odmówi podpisania potwierdzenia odbioru nagrody.

ODBIÓR NAGRÓD

§ 12


1. Nagrody są do odbioru najpóźniej do dnia 10 lutego 2014 roku przy ul Wiśniowej 11, 62-052 Komorniki.

2. Wyniki Loterii w postaci imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Zwycięzcy są ogłoszone na stronie www.megaloteria.tv najpóźniej do dnia 10 lutego 2014 roku.

3. Nagrody wydawane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2012r. poz. 361).

4. Warunkiem odbioru nagrody jest pisemne potwierdzenie jej odbioru. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora.

NADZÓR NAD LOTERIĄ

§ 13


1. Organizator zapewnia Uczestnikom Loterii możliwość zapoznania się z treścią regulaminu Loterii: regulamin dostępny jest na stronie.www.megaloteria.tv oraz w siedzibie Organizatora.

2. Organizator powołuje jedną osobę, której powierza funkcję nadzoru nad urządzaniem Loterii. Osoba posiada świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów. Dodatkowo nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa powołana przez Organizatora Loterii komisja („Komisja”), działająca na podstawie regulaminu Komisji wydanego przez Organizatora.

3. Członkowie Komisji, osoby odpowiedzialne za udostępnienie urn, wydające Kupony, wydające nagrody, oraz inne czynności techniczne (np. listonosz, kierowca wiozący Kupony, osoby obsługujące korespondencję, itp.) nie posiadają świadectw zawodowych.

REKLAMACJE

§ 14


1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Loterii, najpóźniej do dnia 17 lutego 2014 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania (w przypadku przesyłki nadanej pocztą lub kurierem) lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia do siedziby Organizatora.

2. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym lub przesyłką kurierską lub zgłoszone osobiście) na adres Organizatora.

3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 17 marca 2014 roku (włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji).

4. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.07.2010 roku w sprawie trybu zgłaszania roszczeń Uczestników gier hazardowych (Dz U z 2010 roku nr 118 poz. 793) pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika gry, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

6. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii.

3. Liczba Kuponów jest ograniczona (51075000 sztuk) z zastrzeżeniem, że w przypadku wyczerpania się puli Kuponów w Loterii, Organizator ma prawo wydrukować dodatkową liczbę Kuponów.

4. Na życzenie uczestnika Organizator wystawi imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z art. 20 Ustawy o Grach Hazardowych.